ඔබ සියල්ල අතහරින්න. එවිට ඔබට සියල්ලම ලැබේවි. සියල්ලම ඔබට ලැබෙන විට ඒ කිසිවක් ඔබට අවශ්‍ය නොවේ. මන්ද, ඔබ සියල්ල අනිත්‍ය වශයෙන් අවබෝධ කර ඇති නිසා.

මේ ලෝකයේ ධර්මය කියලා දෙයක් තියෙනවනම් අවබෝධ කරගන්න කර ගන්න තියෙන්නේ එකම එක දෙයයි. අනිත්‍ය කියන දෙය විතරයි. ඒ නිසා ශාස්ත්‍රී ලෝක ධාතු තිබ්බත්, බ්‍රහම්ම ලෝක තිබ්බත්, දිව්‍ය ලෝක තිබ්බත්, මනුස්ස ලෝකේ තිබ්බත්, ප්‍රේත ලෝකේ තිබ්බත්, තිරිසන් ලෝකේ තිබ්බත් අම්මා, තාත්තා, නංගි, මල්ලි, පුතා, දුව හිටියත් ඔය සියල්ල තිබ්බත් ඔය සියල්ලේ එකම ස්වභාවය අනිත්‍ය කියන ස්වභාවය විතරයි. එහෙනම් අනිත්‍ය කියන්නේ ධර්මයමයි.

වෙන් කරගන්න

වර්ෂය

මාසය

මාර්තු පෙබරවාරි

පෙර පැවති දේශනා ධර්ම දේශනා

මාර්තු

උඩවලව, ඇත් අතුරු සෙවණ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ

2019 මාර්තු මස 16 දින

සවස 03:00 ට

තිස්සමහාරාම, නැදිගම්විල වල්පිට රජමහා විහාරස්ථානය

2019 මාර්තු මස 9 දින

සවස 03:00 ට

ත්‍රිකුණාමලය ගෝමරන්කඩවල රන්ගිරි උල්පත රජමහා විහාරය

2019 මාර්තු මස 2 දින

සවස 03:00 ට

පෙබරවාරි

බෙල්ලන්විල රජ මහා විහාරස්ථානයේ

2019 පෙබරවාරි මස 7 දින

සවස 03:00 ට